ಕೊಚ್ಚೆಕಾಲುವೆ

  1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ