ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಚ್ಚೆಕಾಲುವೆ

  1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ