ಕೊಕ್ಕೊಕ್ ಎನ್ನು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಕ್ಕೊಕ್ ಎನ್ನು

  1. ಕೋಳಿಯಂತೆ ಕೂಗು

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ