ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಕ್ಕೆಹಾಕು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ