ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಕ್ಕರಗಾಲು

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ