ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೈಸೆರೆವಿಡಿ

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ