ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೈಸೆರೆಗೊಳ್

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ