ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೈಗೊಳ್ಳು

  1. ಆರಂಭಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ