ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಳಗಿಳಿಸು

  1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಳಗಿಳಿಸು

  1. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅರಸನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಳಗಿಳಿಸು

  1. ವಿಮಾನವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೂಡುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ
    _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಳಗಿಳಿಸು

  1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಳಗಿಳಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ