ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಲಸ ನಡೆಸು

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಲಸ ನಡೆಸು

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಲಸ ನಡೆಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಲಸ ನಡೆಸು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ