ಕೆಲಸಗಾರರು

  1. ಕೆಲಸಗಾರ ಪದದ ಹಲವೆಣಿಕೆಯ ರೂಪ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English:
  1. personnel, en:personnel
  2. proletariat, en:proletariat