ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಲಸಕೊಡುಗರು

  1. ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟವ
    ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕೊಡುಗರ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿರಿ.

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ