ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಯ್ಸೆರೆವಿಡಿ

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ