ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಟ್ಟ ಆಸೆ

  1. ದುರಾಶೆ,ಅತಿಯಾಸೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ