ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಚ್ಚೇರು

  1. _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ