ಕೆಂಪು ಕಾಡುಕೋಳಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಂಪು ಕಾಡುಕೋಳಿ

  1. ಇದು ಕೋಳಿಗಳಕೋಳಿ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ