ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂರುಗೊಳ್

  1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ