ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂರಾಳ್ತನ

  1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ