ಕೂಡುವಂತೆ ಮಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಡುವಂತೆ ಮಾಡು

  1. ಸಂಘಟಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ