ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಡುವಂತೆ ಮಾಡು

  1. ಸಂಘಟಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ