ಕೂಟ

 1. _________________
  ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದೆ; ಮಕ್ಕಳ ಕೂಟ
  _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಟ

 1. ಇಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಕೂಟ ಕೂಡುತ್ತಾರೆ.
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಟ

 1. ಕ್ಕೂಟ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಟ

 1. ಹೊಳೆಗಳ ಕೂಟ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಟ

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಟ

 1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಟ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಟ

 1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಟ

 1. ಕ್ಕೂಟ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಟ

 1. ಕಳ್ಳರ ಕೂಟ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಟ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಟ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಟ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಟ

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಟ

 1. ಕ್ಕೂಟ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಟ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆಲೆ :- ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪದ ಲೋಕ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕೂಟ&oldid=531924" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ