ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಳ್ಳಿರಿಸು

  1. ಗಟ್ಟಿಮಾಡು
    ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಳ್ಳಿರಿಸು

  1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ