ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುನುಗಿಸು

  1. ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ