ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿವೆಡೆ

  1. ತಂಗುವೆಡೆ,ತಂಗುಮನೆ,ನಿಲ್ಮನೆ
    ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ