ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿ

  1. ಕಳ್ಳುಕುಡಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿ

  1. ನೀರು ಕುಡಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿ

  1. ಕುಡಿಯೆಲೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿ

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿ

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿ

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿ

  1. ಕುಡಿಯೊಡೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿ

  1. ಬಿದಿರ ಕುಡಿ; ಕುಡಿದಾಡೆ; ಕುಡಿವೆಳಗು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿ

  1. ಕುಡಿನಾಲಿಗೆ; ಕುಡಿಗಯ್; ಕುಡಿಗಣ್ಣು; ಕಣ್ಣಿನ ಕುಡಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಡಿ

  1. ಗೆಲ್ಲಿನ ಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕುಡಿ&oldid=654214" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ