ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ

  1. ಇಳಿತ,ಅವನತಿ
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ