ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಕ್ಕರಗಾಲು

  1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ