ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿರುವ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿರುವ

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ