ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಂಜಪಕ್ಷಿ

  1. ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಅಕರ್ಷಕವಾದ ಲತಾ ಕುಂಜಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಕ್ಕಿ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ