ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೀಳ್ಮಟ್ಟದ

  1. ಹೊಲ್ಲ
    _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೀಳ್ಮಟ್ಟದ

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ