ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಿವಿಗೊಡದಿರು

  1. ಕೆಳಗಿವಿಗೊಡು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಿವಿಗೊಡದಿರು

  1. ಕಡೆಗಣನೆ
    ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದಿರಿ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ