ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಿಳ್ಪೊಟ್ಟೆ

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ