ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಿಲುಂಬುಗೊಳ್

  1. ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ