ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಿಲುಂಬುಗೊಳ್

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ