ಕಿಲುಂಬುಗಟ್ಟು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಿಲುಂಬುಗಟ್ಟು

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ