ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ

  1. ಕೆಳಹೊಟ್ಟೆ,ಹೊಕ್ಕುಳ ಕೆಳಭಾಗ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ