ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಿಕ್ಕಿರಿಸು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಿಕ್ಕಿರಿಸು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ