ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಪಕ್ಷ

  1. ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ