ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾರೊಕ್ಕಲ್

  1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ