ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾರಣವಾಗು

  1. ಹುಟ್ಟಿಸು
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ