ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾಣುವ-ಶಕ್ತಿ

  1. ದೃಷ್ಟಿ,ನೋಡುವ-ಶಕ್ತಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ