ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳು

  1. ಗೋಚರವಾಗು,ಬೆಳಕಿಗೆ ತರು
    __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ