ಕಾಡಿಗೆ ಸೊಗಸಿನ ಹಕ್ಕಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾಡಿಗೆ ಸೊಗಸಿನ ಹಕ್ಕಿ

  1. ಕುಂಡೆ ಕುಸುಕ, ದಾಸನ ಹಕ್ಕಿ, ಸಿಪಿಲೆ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ