ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸಮಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸಮಾಡು

  1. ದುಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ