ಕವಾಯತು ಮಾಡಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕವಾಯತು ಮಾಡಿಸು

  1. _____________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ