ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳ್ಳ ರುಜುಗಾರ

  1. ________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ