ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ ಗುರುತು

  1. ಅಂಕಿಗಳ ಕಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸುವ ಗುರುತು
    _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ