ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಲ್ಲುಗಾರೆ

  1. ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ