ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ವಸ್ತು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ವಸ್ತು

  1. _______________________


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ