ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ ವಸ್ತು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ ವಸ್ತು

  1. _____________________


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ