ಕರ್ತವ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟ

  1. ಅಪರಾಧಿ,ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ