ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕರಿಹಲಿಗೆ

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ