ಕರಾಮತ್ತು

  1. ಕಮಾಲ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English: [[ ]], en: